Locatie:

Rochussenstraat

Hoofdstuk 8 - Financieel jaarverslag

Hoofdstuk 8

Financieel jaarverslag

Het financiële resultaat in 2014 is 5,7 miljoen euro positief. Daarnaast valt 6,4 miljoen euro vrij als gevolg van het anders toerekenen van baten (nagekomen baat) in 2014. Het totale financiële resultaat is als gevolg hiervan 12,1 miljoen euro positief.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de verwerking van een nagekomen baat in de verwerking van middelen uit de rijksbijdrage voor kennisinnovatie, Centres of Expertise en promotievouchers.

Tot en met 2013 zijn middelen uit de rijksbijdrage, die betrekking hadden op de kennisinnovatie, Centres of Expertise en promotievouchers in het resultaat genomen op het moment van uitvoeren van de activiteiten (matching van inkomsten en uitvoering activiteiten). Vanaf 2014 wordt de rijksbijdrage (lumpsum), in lijn met actuele uitingen van OCW in 2014 over RJ 660.301 direct als bate genomen. De nog te besteden middelen die per ultimo 2013 op de balans waren opgenomen zijn in het resultaat van 2014 opgenomen. Bovenstaande nagekomen baat leidt tot een additionele bate in de rijksbijdrage ultimo 2014 van 6,4 miljoen euro. 

In 2014 steeg de instroom naar 9.545 studenten. Het aantal afstudeerders steeg ook licht, maar de stijging van de instroom was groter.

  • De instroom nam toe van 9.278 in 2013 tot 9.545 in 2014.
  • Het aantal afstudeerders steeg van 4.227 in 2013 tot 4.416 in 2014.
  • Het aantal ingeschreven studenten steeg met 1.523 naar 34.405. In 2013 waren 24.646 studenten bekostigd. In 2014 waren dit 25.121 studenten. De stijging van de studentenpopulatie is vooral het gevolg van de groei van het aantal langstudeerders.

De studentaantallen van 2014 zijn ontleend aan het assurancerapport van de accountant over de stand van 1 oktober 2014. 

Het vermogen van de hogeschool is als gevolg van het positieve resultaat verder versterkt. Door de invoering van het leenstelsel verwacht de hogeschool vanaf 2018 een substantieel hogere rijksbijdrage van het ministerie van OCW. Vooruitlopend op deze extra middelen kiest de hogeschool ervoor om 16,5 miljoen euro van het vermogen èn het begrote resultaat 2014 in te zetten voor het onderwijs. Dit is een afspraak tussen het ministerie van OCW en het Hoger Onderwijs.

De solvabiliteit is gestegen en blijft met 45% (eigen vermogen gedeeld door balanstotaal) respectievelijk 51% (eigen vermogen inclusief voorzieningen gedeeld door balanstotaal) ruim boven de door OCW vastgestelde grenswaarde van 20% en stijgt licht boven het landelijk gemiddelde van het hbo (43% in 2013). Deze stijging is deels toe te rekenen aan het anders toekennen van baten, zoals bovenstaand beschreven.

TERUG