Locatie:

Max Euwelaan

Voorwoord
Voorwoord

Voorwoord

Bescheiden vooruitgang

MEER DOCENTEN, MEER BEGELEIDING EN KLEINERE KLASSEN

2014 was een jaar met heel veel aandacht voor een ingrijpende stelselwijziging: het leenstelsel. En meteen na de jaarwisseling, toen het wetsvoorstel Studievoorschot door de Eerste Kamer werd aangenomen, werd het leenstelsel een feit. Dat betekent dat het hoger onderwijs vanaf 2020 extra middelen krijgt om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Wij wachten zo lang niet. Hogeschool Rotterdam gaat flink wat geld vrijmaken om nu al, ver voor 2020, extra docenten aan te trekken. Daar hebben we de komende drie jaar een begroting met een verlies voor over. In 2014 hebben we 3 à 4 miljoen euro besteed aan het aantrekken van extra docenten en dat bedrag loopt de komende jaren op, naar zo’n 17 miljoen euro in 2017. In totaal gaan we de komende jaren zo’n 25 miljoen euro uitgeven aan het aantrekken van docenten.

Studenttevredenheid omhoog, rendement blijft zorgelijk

Dit past in het Focusbeleid waarbij de HR zich concentreert op het aanbieden van goed bacheloronderwijs. Meer docenten, meer begeleiding en kleinere klassen moeten ertoe leiden dat een groter aantal studenten afstudeert. Van de studenten die in cohort 2009 instroomden, wist 42,6% binnen vijf jaar een diploma te halen. Dit is 3,2% lager dan de studenten van cohort 2008. Daarmee presteert Hogeschool Rotterdam gelukkig nog relatief goed in vergelijking met de overige Randstadhogescholen die met hun vergelijkbare studentenpopulaties als referentiegroep worden gezien, maar het rendement - het aantal studenten dat binnen vijf jaar een diploma haalt - blijft zorgelijk en wordt naarmate de lat in het onderwijs omhoog gaat steeds zorgelijker.

Op andere fronten gaat het beter. De studenttevredenheid is gestegen naar 3,72 en is daarmee boven het gestelde doel van 3,7 gekomen. Het aantal docenten met een masteropleiding stijgt, net als de tevredenheid van alumni. We kijken terug op een jaar waarin bescheiden vooruitgang is geboekt. Onze ambitie om de kwaliteit over de volle breedte verder omhoog te brengen en een positie als de beste hogeschool van de Randstad te bereiken, blijft fier overeind. Dat betekent dat er de komende jaren dus nog volop werk te verzetten valt.

Wij zien docenten- en ondersteunende teams die zich hier stevig voor inzetten. Maar ook studenten dragen hun steentje bij. De SGMR, de studenten uit de medezeggenschapsraad, heeft in 2014 voor het eerst een eigen onderwijsvisie gepresenteerd aan het College van Bestuur. Dat studenten op deze manier meedenken, wordt door ons zeer gewaardeerd.

Het college ziet docententeams, ondersteunende medewerkers én studenten die zich hard maken voor beter hoger onderwijs. Wij willen hen hiervoor hartelijk danken.

College van Bestuur

TERUG