Locatie:

Pieter de Hoochweg

Hoofdstuk 10 - Jaarverslag Raad van Toezicht
10 Jaarverslag Raad van Toezicht

Hoofdstuk 10

Jaarverslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Hogeschool Rotterdam bestond eind 2014 uit de volgende leden:

 • De heer drs. C.A.C.M. Oomen
 • Mevrouw mr. W. Sorgdrager
 • De heer drs. G.H.J. van der Vegt (voorzitter met ingang van 1 januari 2014)
 • Mevrouw drs. J.W.A. Verlaan
 • De heer drs. C.W. van der Waaij RA.

 

(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties

(gegevens per 31 december 2014)

Drs. C.A.C.M. Oomen

Leeftijd: 65 jaar.

Benoemd per 1 mei 2009; nieuwe termijn van vier jaar per 1 januari 2013.

 • Lid Raad van Toezicht SGZ
 • Lid Raad van Commissarissen Brainova Ventures B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Greenfield Capital Fund III B.V.
 • Voorzitter Raad van Bestuur OWM DSW Zorgverzekeraar U.A.
 • en OWM “Stad Holland Zorgverzekeraar” U.A.
 • Voorzitter Facilitaire Stichting Gezondheidszorg
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rotra
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Tjip B.V.

Mw. mr. W. Sorgdrager

Leeftijd: 66 jaar.

Benoemd per 1 mei 2008; nieuwe termijn van vier jaar per 1 januari 2012.

 • Lid Raad van State
 • Lid bestuur Stichting Arbo Unie
 • Lid Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum
 • Lid programmaraad Trendbureau Overijssel
 • Voorzitter ensemble Asko / Schönberg
 • Voorzitter Multatuli Huis
 • Voorzitter Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten en Filmtheaters

Mw. drs. J.W.A. Verlaan

Leeftijd 66 jaar.

Benoemd per

1 januari 2012.

 

 • Directeur en eigenaar van ‘De Ontmoeting’, Adviesbureau voor de connectie tussen verschillende domeinen: diversiteitsbeleid, wijkontwikkeling, onderwijs
 • Commissaris van woningcorporatie ‘Ons Doel’
 • Voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
 • Lid van het bestuur van het keurmerk ‘Blik op Werk’
 • Voorzitter Wijkvereniging Meerburg in Leiden
 • Voorzitter Via Berlin, Muziektheater

Drs. G.H.J. van der Vegt

Leeftijd 61 jaar.

Benoemd per

1 oktober 2013.

1 januari 2015 afgetreden.

 • Lid van diverse comités van aanbeveling goede doelen
 • Landelijk Bestuur KHN, penningmeester
 • President-Commissaris / Gedelegeerd Commissaris / Grootaandeelhouder Ahoy Rotterdam
 • Marathon Rotterdam / Like2Run (voorzitter bestuur)
 • Feyenoord Rotterdam (lid Raad van Commissarissen)
 • Voorzitter Kamer van Koophandel Regio Rotterdam
 • Voorzitter Clean Tech Delta

Drs. C.W. van der Waaij RA

Leeftijd 63 jaar.

Benoemd per

1 januari 2010;

nieuwe termijn van vier jaar per 1 januari 2014.

 
 • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht Catharinaziekenhuis Eindhoven
 • Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Ahrend BV
 • Lid Bestuur "Stichting Ondersteuning van de Nederlandse Bachvereniging"
 • Lid van het bestuur van de Vereniging Achmea
 • Lid van het bestuur (penningmeester) van de Vereniging Toezichthouders Hogescholen
 • Voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Unilever Nederland Holdings BV
 


Rooster van aftreden

Het volgende rooster van aftreden was per 31 december 2014 van toepassing:

 • 1 januari 2016: Mw. W. Sorgdrager
 • 1 januari 2016: Mw. J.W.A. Verlaan (herbenoembaar)
 • 1 januari 2017: Dhr. C.A.C.M. Oomen
 • 1 januari 2018: Dhr. C.W. van der Waaij
 • 1 oktober 2017: Dhr. G.H.J. van der Vegt.

De heer Van der Vegt liet in december 2014 weten dat hij heeft moeten constateren dat zijn toezichthoudende functie bij Hogeschool Rotterdam en dus ook zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht een inspanning vereist die moeilijk te combineren bleek met de werkzaamheden die voortvloeien uit zijn andere bezigheden en betrekkingen. Om die reden heeft hij het besluit genomen zijn functie per 1 januari 2015 neer te leggen. De procedure voor een nieuwe voorzitter is gestart en loopt op dit moment. Tot een nieuwe benoeming plaatsvindt, zal mevrouw Sorgdrager de voorzittersrol op haar nemen.

Over de wijze van vervullen van een vacant lidmaatschap in de Raad van Toezicht werd een gemeenschappelijke werkwijze overeengekomen met de medezeggenschapsraad (CMR). De beide organen bereiden de benoeming van leden als volgt voor. Voor de kandidaat die op voordracht van de CMR wordt benoemd ligt het initiatief voor het opstellen van een groslijst bij de CMR, voor andere kandidaten bij de Raad van Toezicht. Over de groslijsten wordt overleg gepleegd tussen beide voorzitters, waarbij wordt gestreefd naar overeenstemming over de te benoemen kandidaten.


Bezoldiging
In 2014 zijn aan de leden van de Raad van Toezicht de volgende vergoedingen verstrekt:

 

BTW

Bruto vergoeding

Totaal

Norm

(incl. BTW)

mr. W. Sorgdrager

1.596

7.600

9.196

9.975

C.A.C.M. Oomen

1.596

7.600

9.196

9.975

drs. J.W.A. Verlaan

1.596

7.600

9.196

9.975

drs. C.W. van der Waaij RA

1.596

7.600

9.196

9.975

drs. J.G.H. van der Vegt

2.289

10.900

13.189

14.963

Zoals bekend heeft de Europese Commissie bewerkstelligd dat de huidige vrijstellingsregeling voor commissarissen inzake btw-heffing (ondernemerschap) in Nederland is ingetrokken. Dit betekent dat vanaf 2013 iedere toezichthouder een factuur met btw dient te sturen voor de afgesproken vergoeding. De btw (21%) wordt berekend over het bedrag dat nu als brutosalaris wordt vergoed. Omdat de toezichthouder vanaf 1 januari 2013 btw-ondernemer is, dient deze een btw-administratie te voeren. Hierbij kan uiteraard betaalde btw op gemaakte kosten in mindering worden gebracht. De gemaakte kosten moeten voortkomen uit het houden van het toezicht.

Deze bedragen zijn gebaseerd op de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

 

Profielschets
De profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt:

 • langdurige bestuurservaring
 • regionale/landelijke bekendheid
 • beschikkend over een relevant relatienetwerk
 • binding met de regio
 • geen 'conflicting interests'. 

Door middel van spreiding over de leden zou zo veel mogelijk een mix van deskundigheden en maatschappelijke sectoren moeten worden bewerkstelligd:

 • financiën
 • gezondheidszorg
 • kunsten
 • bedrijfsleven
 • openbaar bestuur
 • haven/industrie.

Minimaal één van de leden van de Raad van Toezicht is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen. Er wordt gestreefd naar een redelijke mix van actieven en niet-actieven (d.w.z. werkzaam in een maatschappelijke functie, respectievelijk een maatschappelijke functie beëindigd hebbend). Er wordt gestreefd naar een redelijke mix van mannen en vrouwen.

De volgende relaties zijn onverenigbaar met de gewenste onafhankelijkheid:

 • leden van de Raad van Toezicht die in dienst zijn bij andere hogescholen
 • leden van de Raad van Toezicht die een dienstbetrekking hebben bij één van de externe toezichthouders (zoals bijvoorbeeld de accountant) van de hogeschool.

Ter gelegenheid van het voorbereiden van de voordracht door de CMR van één van de leden van de Raad van Toezicht is er in 2011 overleg geweest over eventuele aanpassing van de profielschets. Tot een aanpassing werd toen evenwel niet besloten. Ook in het verslagjaar heeft geen aanpassing plaats gehad.


Governancestructuur
De Raad van Toezicht heeft het in 2013 genomen besluit om een commissiestructuur in te voeren gecontinueerd. De samenstelling van de commissies was aldus:

 • auditcommissie: de heren Oomen en Van der Waaij (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Roelof (vanuit het College van Bestuur). De commissie vergaderde twee keer. In aanwezigheid van de externe
  accountant zijn managementletter en accountantsverslag behandeld. Daarnaast zijn de accountantsdiensten Europees aanbesteed. Dit heeft geleid tot benoeming van PwC als extern accountant.
 • selectie- en remuneratiecommissie: de heer Van der Vegt (vanuit de Raad van Toezicht) van 1 januari tot 1 september 2014), mevrouw Sorgdrager (vanuit de Raad van Toezicht) van 1 september 2014 tot 1 januari 2015, de heer Van der Waaij (vanuit de Raad van Toezicht) heel 2014 en de heer Bormans (vanuit het College van Bestuur) heel 2014. Deze commissie vergaderde één keer.
 • onderwijscommissie: mevrouw Verlaan en de heer Van der Waaij (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Bormans (vanuit het College van Bestuur). De commissie vergaderde drie keer.


Naleving Gedragscode Goed Bestuur 2014
Nagegaan is of de hogeschool op het punt van de gedragscode in control is. Met het oog daarop is een schematisch overzicht opgesteld. Uit het schema bleek dat de hogeschool slechts een beperkt aantal verbeterpunten kende; deze zijn inmiddels opgepakt en uitgevoerd.

Een van de voorstellen betrof het ontvlechten van het protocol Raad van Toezicht en College van Bestuur. Het ontvlechten van het protocol in twee aparte reglementen heeft geleid tot een herschrijving op verschillende punten. Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 20 maart 2014 werden de wijzigingen vastgesteld.


Toetsingskader van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht monitort de ontwikkelingen in de hogeschool aan de hand van rapportages over het kwaliteitsprofiel, de zogenaamde vijf ankerpunten:

 • kwaliteitsoordelen opleidingen door externe experts;
 • mate van studenttevredenheid,
 • mate van studiesucces;
 • de kwaliteit van de docenten en arbeidsmarktpositie/tevredenheid alumni en
 • de mate van tevredenheid van het personeel.

Ieder thema is geoperationaliseerd in een indicator. In het volgende spinnenweb zijn de waardes van de indicatoren over 2014 weergegeven in relatie tot de ambities die HR heeft op deze indicatoren.

 

 

Op studiesucces na, is over 2014 vooruitgang gerealiseerd bij de andere indicatoren. Een goede studiekeuze en het realiseren van een sterke binding tussen studenten en docenten via de kwaliteit van de opleiding blijven dé pijlers onder het studiesuccesbeleid van de hogeschool. 

Dit kwaliteitsprofiel wordt steeds geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens en wordt aan de orde gesteld in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Onafhankelijkheid
De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de betekenis van de branchecode governance. Zij kunnen onafhankelijk van elkaar, van het College van Bestuur en van welk deelbelang dan ook kritisch opereren.

Geen lid van de Raad van Toezicht, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad

 • is in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht werknemer of lid van het College van Bestuur van de hogeschool (inclusief gelieerde rechtspersonen) geweest;
 • heeft een financiële vergoeding van de hogeschool of van aan haar gelieerde vennootschap ontvangen, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen;
 • was bestuurslid van een vennootschap dan wel een grote rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van de hogeschool lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Raad van Toezicht is;
 • was werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van Economische Zaken;
 • hield een aandelenpakket van tenminste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap.

Van besluitvorming waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht of van leden van het College van Bestuur aan de orde zijn geweest, was geen sprake.


Werkzaamheden
De raad vergaderde in het verslagjaar vier keer: op 20 maart, 26 juni, 9 oktober en 18 december.

Twee vergaderingen vonden plaats op een locatie van opleidingen. Daarbij werd een presentatie verzorgd door de directeur van de Willem de Kooning Academie en de directeur van het Instituut voor Sociale Opleidingen.

Leden van de raad gaven ‘acte de présence’ bij de opening van het cursusjaar 2014/2015. De Raad van Toezicht besloot om in de komende periode de contacten binnen de hogeschool te intensiveren door werkbezoeken te organiseren bij de instituten. Daartoe werd een rooster vastgesteld.

De aangelegenheden waarmee de raad zich in de vergaderingen bezighield worden hieronder beschreven:

College van Bestuur; samenstelling en remuneratie
Gedurende het verslagjaar bestond het College van Bestuur uit de heren Bormans (voorzitter), Van Drielen en Roelof. Juist voor de jaarwisseling werd bekend dat de heer van Drielen per 1 april 2014 een nieuwe functie heeft aanvaard als voorzitter van het College van Bestuur van SCO Haaglanden. De heer van Drielen werd met ingang van 15 september 2014 opgevolgd door mevrouw Sanderman. Van de nieuwe portefeuilleverdeling van het college, alsmede van de wijziging daarvan per 10 november 2014 werd kennis genomen.

Het remuneratiebeleid werd in 2014 ongewijzigd voortgezet en was gebaseerd op de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Beleidsprogramma Focus
In 2014 werden de ontwikkelingen ten aanzien van het Focusprogramma besproken. In de loop van het jaar volgden rapportages over deelonderwerpen, zoals het toelatingsbeleid, de reglementering, het verder afbouwen van de contractactiviteiten.

Financiën
De Raad van Toezicht toetste het financiële beleid aan de hand van de zogenaamde Nota Financieel Beleid met o.a. de volgende kengetallen: huisvesting 8% van Rijksbijdrage en Collegegelden, solvabiliteit: bandbreedte 20 – 40%, liquiditeitspositie: ten minste € 10 mln.

Gaandeweg het begrotingsjaar werd, in lijn met het Focusprogramma, wanneer er additionele middelen werden toegekend, het accent bij de uitgaven gelegd op het toewijzen van middelen ten behoeve van het aanstellen van docenten.

De Raad van Toezicht keurde in zijn vergadering d.d. 26 juni 2014 het Jaarverslag 2013 van het College van Bestuur goed. Ook de Jaarrekening 2013 en de Management Letter over dat jaar van de accountant Ernst & Young werden in die vergadering besproken. De Raad van Toezicht verleende decharge aan het College van Bestuur voor het in 2013 gevoerde beleid. De bespreking van de jaarrekening vond, zoals gebruikelijk, plaats in tegenwoordigheid van de accountants van Ernst & Young, de heren J.C. Besters RA en drs. J.A. Koorn RA.

Bij de stukken van de Raad van Toezicht was bij iedere vergadering een overzicht gevoegd van de stand van zaken van de uitputting van de middelen ten opzichte van de begroting, zodat, na voorbereidend overleg in de auditcommissie, de raad in staat was de financiële gang van zaken te volgen. De raad verleende in zijn vergadering d.d. 18 december 2014 goedkeuring aan de Begroting 2015. Bij de vaststelling van de begroting 2015 werd de lijn van het Focusprogramma, te weten relatief meer middelen voor docenten, doorgetrokken. Er werd een volgende stap gezet bij het realiseren van overheadreductie om ruimte voor extra docenten mogelijk te maken. De overhead is volgens de Berenschotnorm teruggebracht naar circa 37%. Deze waarde is vergelijkbaar met andere grote hogescholen. Tevens heeft Hogeschool Rotterdam besloten om de komende jaren extra te investeren in het onderwijs. Daartoe zal, over een reeks van jaren, een deel van het eigen vermogen (euro 25 miljoen) worden ingezet. De solvabiliteit daalt dan naar circa 29%.

Naar aanleiding van de rapportage van PriceWaterhouseCoopers (april 2014) over het verloop van het begrotingsproces zijn de uitgangspunten ter discussie gesteld en is de betrokkenheid van de centrale medezeggenschapsraad (CMR) veranderd. Besloten is het proces stapsgewijs aan te passen zodat er rust komt in het proces. In 2016 zullen de aanpassingen volledig meegenomen zijn.

Instroom, onderwijs en kwaliteit
De totale instroom (bachelors, Ad’s en masters) voor studiejaar 2014 is 11.847 studenten. Dit is iets lager (-0,7%) dan het vorige studiejaar. Voor Associate degrees was er onverminderd veel belangstelling.

Ten aanzien van de kwaliteit van de opleidingen, de resultaten in de Keuzegids en de visitaties in 2014 stelt de raad dat de conclusies in de keuzegids een gemiddelde verbetering laten zien over de gehele linie. De focus op kwaliteit is verbeterd en het aantal zogenaamde Focusopleidingen is verminderd. Resultaten op visitaties, uitgevoerd in 2014, laten zien dat er geen onvoldoendes zijn en dat de resultaten “goed” ook een stijging vertonen.

Personeelsbeleid en organisatie

Een belangrijk onderdeel van de uitkomsten van het cao-overleg was de vergrote aandacht voor duurzame inzetbaarheid van het personeel. De raad werd op de hoogte gebracht van de aanpak van het College van Bestuur. Ook werd de raad in december 2014 bijgepraat over de eerste uitslagen van de medewerkersonderzoek 2014. Er was over de hele linie sprake van een lichte stijging van de tevredenheid.

Met de centrale medezeggenschapsraad werd o.a. gesproken over leeftijdsbewust personeelsbeleid, de beoogde teruggang van drie naar twee bestuurders, het terugbrengen van het aantal diensten en ook een verkennend vergezicht over de toekomst van HR.

Huisvesting
Na de ingrijpende beslissing per eind 2012 om niet over te gaan tot de ontwikkeling van de locatie Coolhaven, maar om het complex Kralingse Zoom verder in stand te houden en te verbeteren, was er in 2014 sprake van een situatie van consolidatie van de huisvestingsportefeuille. Wel werd er op tijdelijke basis een aantal locaties betrokken om capaciteitsproblemen het hoofd te bieden. De raad werd regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de planvorming bij de Kralingse Zoom.

Beraad op het functioneren van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur
De Raad van Toezicht heeft in een apart daarvoor belegde vergadering (buiten tegenwoordigheid van het College van Bestuur) zich beraden op haar eigen functioneren, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur en de leden daarvan.

In het kader van de professionaliseringsactiviteiten hebben de leden van de Raad van Toezicht, in wisselende samenstelling, in 2014 werkbezoeken afgelegd aan de volgende instituten (en zijn daar in gesprek geweest met docententeams en andere medewerkers):

 • het instituut voor de Gebouwde Omgeving (25 mei);
 • het instituut voor Engineering en Applied Science (4 juni);
 • het instituut voor Financieel Management (5 juni);
 • het instituut Willem de Kooning Academie (11 november) en
 • het instituut voor Gezondheidszorg (13 november).

Daarnaast hebben de leden op 18 december 2014 een verdiepingsbijeenkomst met de volgende twee presentaties bijgewoond:

 1. "Verbreding/versmalling sociaal agogische opleidingen" en
 2. “Digitalisering gekoppeld aan onderwijs richting de toekomst”.

Contact met de medezeggenschapsraad
De Raad van Toezicht en de CMR kwamen twee keer samen, een keer onder voorzitterschap van de CMR en een keer onder voorzitterschap van de Raad van Toezicht. Een van deze keren vond plaats in aanwezigheid van het College van Bestuur en een keer zonder het college. De bijeenkomsten vonden plaats op 17 maart 2014 en op 24 november 2014.

Tot slot

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de goede inzet waarmee de medewerkers, het management en het College van Bestuur van de hogeschool hun functie uitoefenen.

TERUG